TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU

Taahhüdü İhlal Suçu İcra İflas Kanunu’n 340.maddesinde düzenlenmiştir.

Borçlu, geçerli bir icra takibi ve para borcu olması şartıyla; borcuna karşılık tek seferde veya taksitli ödemek amacıyla icra dairesi nezdinde taahhüt verebileceği gibi, alacaklı ile anlaşarak taahhüt sözleşmesi de imzalayabilmektedir. Borçlunun makul sebep olmaksızın, belirli tarihlerde ödenmesi kararlaştırılan taahhüdünü ödememesi halinde ise “Taahhüdü İhlal Suçu” işlenmiş olacaktır.

Taahhüdü ihlal suçu şikâyete bağlı bir suç olup; alacaklı şikâyetini İcra Ceza Mahkemesi nezdinde yapacaktır. Şikâyet süresi ise suçun işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren 3 ay her halde suçun oluştuğu tarihten itibaren bir yıldır. Bu süreler hak düşürücü süre niteliğindedir.

Şikâyet üzerine borçluya ceza verilebilmesi için ise taahhüdün bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bunlar;

  • Taahhüdün icra dairesi huzurunda alacaklı ve borçlunun mutabakatı ile yapılmış olması veya alacaklı hazır bulunmasa bile da kabul ettiğini icra dairesine bildirmesi,
  • Taahhüdün yazılı olarak verilmiş olması,
  • Taahhütte, borç miktarının asıl alacak, takip tarihinden taahhüt tarihine, taahhüt tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek faiz miktarları, vekâlet ücreti, icra harç ve masrafları şeklinde ayrıntılı ve açık bir şekilde belirlenmiş olması,
  • Ödeme tarihinin ve taksitlendirme varsa taksit tarihlerinin yazılmış olması ve
  • Taahhüdün içeriğinin kayıtsız ve şartsız olmasıdır.

Mahkeme inceleme sonucunda şartların var olduğunun tespiti halinde borçluya 3 aya kadar tazyik hapsi verecektir. Borçlu hapsin tatbikine başlamadan önce borcu öderse alacaklının şikâyetten vazgeçmesi ile bu ceza düşecektir. Ayrıca, borçlu hapsin tatbikine başlandıktan sonra borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı ödemesi halinde ise tahliye edilecektir. Borçlu, ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilecektir.