İCRA TAAHHÜDÜ

 İcra taahhüdü, hakkındaki icra takibi kesinleşen borçlunun borcu ileri tarihte yahut taksitle ödemeyi icra dairesi huzurunda taahhüt etmesi olarak tanımlanabilir. İcra taahhüdü, borçlunun bir taksitlendirme teklifiyle icra dairesine başvurması ile gerçekleşebileceği gibi, alacaklı ile yapacakları bir taahhüt sözleşmesi ile de gerçekleşebilir. Tarafların anlaşması halinde taksit tutarı ve ödeme tarihleri serbestçe belirlenebilecektir.

İcra taahhüdü, hacizden önce ya da hacizden sonra satış işlemlerine kadar yapılabilir.

Hacizden Önce Yapılan İcra Taahhüdü

 Hacizden önceki icra taahhüdü borçlunun icra dairesine sunacağı bir ödeme teklifi ile ya da alacaklı ile yapacakları bir taahhüt sözleşmesi ile gerçekleşebilir. Ancak borçlunun icra dairesine sunduğu teklifi alacaklının kabul etme mecburiyeti yoktur. Hacizden önce yapılan icra taahhüdü sonucunda borçlu taahhüt anlaşmasına uygun şekilde ödeme yaptığı müddetçe icra takibine devam edilip haciz istenemez. Bununla birlikte alacaklının haciz isteme süreleri de taahhüt süresince işlemez.

Hacizden Sonra Yapılan İcra Taahhüdü

 Hacizden sonra yapılan icra taahhüdünde borçlunun taksitlendirme teklifi İİK m.111’de belirtilen hususları ihtiva ediyorsa borcun taksitlendirilmesi için alacaklının rızasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu bakımdan hacizden önceki icra taahhüdünden farklılık arz etmektedir. Ancak borçlunun taksitlendirme teklifi İİK m.111’de belirtilen şartları taşımıyorsa, icra taahhüdü için ya teklifin alacaklı tarafından onaylanması ya da taraflar arasında bir taahhüt sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki şartları taşıyan bir taksitlendirme teklifi, alacaklının kabulüne ihtiyaç duyulmaksızın icra taahhüdünün sonuçlarını doğurur:

  • Borçlunun malları haczedilmiş ancak henüz satış talep edilmemiş olmalıdır.
  • Borçlunun, borcu yeter malı bulunmalı ve borca yeter miktarda malı haczedilmiş olmalıdır.
  • Borçlunun taksitlendirme teklifi satış talebinden önce yapılmalıdır. Aksi takdirde taksitlendirme teklifi alacaklıyı bağlamaz.
  • Borçlunun teklifinde, her taksitin borcun dörtte birinden az olmaması gerekir.
  • Borçlunun ilk taksiti teklif ile birlikte peşinen ödemesi gerekir.
  • Kalan taksitlerin en geç aydan aya verilmek suretiyle üç ayı geçmemesi gerekir.
  • Taksitlerin eşit olması öngörülmemiştir. İlk iki taksiti dörtte birden fazla ödeyen borcu geri kalan kısmı, dörtte birden az ödeyebilir.

Borçlunun taksitle ödemesi ya da taahhüt sözleşmesi devam ettiği müddetçe alacaklı bakımından satış isteme süreleri işlemez ve alacaklı haczedilen malların satışını isteyemez.