İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İTİRAZ

İlamsız icra takibi; elinde alacağını ispatlar nitelikte bir mahkeme kararı, çek ya da senet bulunmayan alacaklının alacağını borçludan devlet gücüyle tahsil ettiği hukuki yoldur.

Borçlu, aleyhine başlatılan bu takipte,  kendisine tebliğ edilen ödeme emri üzerine;

  • Tebliğ tarihinden itibaren, 7 gün içinde icra dairesine sunacağı beyanla borçlu olmadığı ya da borcu ödememekte haklı sebeplerinin bulunduğu gerekçesiyle takibe itiraz edebilir. Borçlu bu beyanında takibe, ödeme emrine, borca, faize, dayanak belgedeki imzaya ya da icra dairesinin yetkisine itirazını belirtebilir.
  • Borçlu itirazını, doğrudan takibin başlatıldığı icra müdürlüğüne sunacağı bir dilekçe ile yapabileceği gibi başka bir yerdeki icra müdürlüğü kanalıyla da takibi yapan icra müdürlüğüne gönderebilir.
  • Borçlunun itirazı ile icra takibi durur ve borçlu aleyhine icra takip işlemlerine devam edilemez. Ancak borçlunun belirtilen süre içinde itiraz etmemesi ve ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödeme yapmaması halinde icra takibi kesinleşmiş olacak ve haciz işlemlerine geçilebilecektir.

İtiraz üzerine takip durdurulacak olup; takibe devam etmek isteyen alacaklının ise borçluya karşı iki imkânı bulunmaktadır:

  • İtirazdan itibaren 6 ay içinde icra mahkemesinde açılması gereken itirazın kaldırılması yolu,
  • İtirazdan itibaren 1 yıl içinde genel mahkemelerde açılması gereken itirazın iptali davası.

Fakat, itirazın kaldırılması yoluna başvurmak için icra takibinin İİK m.68-68/b’deki belgelere dayanıyor olması gerekir. Bu nedenle elinde kanunda sayılan belgeler bulunmayan alacaklının duran icra takibine devam edebilmesi ancak itirazın iptali davası açmasıyla mümkün olacaktır.